แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

มาตรฐานการเรียนรู้

ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการ เรียนรู้
การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทํางาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมี คุณธรรม

ตัวชี้วัด ป 5/2 สร้างงานเอกสารเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันด้วยความรับผิดชอบ

จุดประสงค์การเรียนรู้

2.1 อธิบายความหมายของซอฟต์แวร์ประมวลคํา (Word Processing) ได้
2.2 บอกลักษณะเด่นของซอฟต์แวร์ประมวลคํา (Word Processing) ได้

สาระสําคัญ

ซอฟต์แวร์เป็นชุดคําสั่งหรือโปรแกรมที่กําหนดให้คอมพิวเตอร์ทํางานตามที่คนเราต้องการ ซึ่งซอฟต์แวร์ประมวลคํา เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สําหรับสร้างงานเอกสารรูปแบบคํา

สาระการเรียนรู้

4.1 ความหมายของซอฟต์แวร์ประมวลคํา (Word Processing)
4.2 ลักษณะเด่นของซอฟต์แวร์ประมวลคํา (Word Processing)

 

Instructor

Admin