3.3 การพิมพ์ประกาศ

การพิมพ์ประกาศ

ประกาศ  เป็นการบอกความต้องการหรือข้อเท็จจริงของหน่วยงานหรือบุคคล   เพื่อให้ทราบทั่วกันอย่างกว้างขวาง   มีทั้งประกาศที่ไม่เป็นทางการ   และประกาศที่เป็นทางการ

1) การพิมพ์ประกาศที่ไม่เป็นทางการ มีวิธีการ ดังนี้

(1) เปิดโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ตามขั้นตอนที่เรียนไปแล้ว

(2) คลิกคำสั่ง ไฟล์  คลิก  พิมพ์  จากนั้นคลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ   จะปรากฎหน้าต่าง ตั้งค่าหน้ากระดาษ   เลือกการวางแนวเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งตามต้องการ  แล้วคลิก  ตกลง

 

(3) พิมพ์ข้อความประกาศโดยใช้ถ่อยคำสุภาพและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น

(4) คลิกคำสั่ง ไฟล์ คลิก  พิมพ์  จะปรากฎหน้าต่าง พิมพ์ คลิก พิมพ์อีกครั้ง เครื่องพิมพ์ก็จะพิมพ์ประกาศออกมา

 

2) การพิมพ์ประกาศที่เป็นทางการ  ส่วนใหญ่จะเป็นประกาศของทางราชการ ซึ่งมีวิธี  ดังนี้

 (1) บอกใจความสำคัญให้ครบว่า ใคร  ทำอะไร  ที่ไหน  เมื่อไหร่  อย่างไร  ทำไม  ตามจุดประสงค์

 (2) พิมพ์ลำดับความจากเหตุไปผล หรือบอกความต้องการแล้วขอให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม

 (3) ใช้ถ้อยคำที่กระชับ ชัดเจน และใช้ภาษาที่เป็นแบบแผนหรือกึ่งแบบแผน ไม่ใช้ภาษาพูด และพิมพ์ประกาศโดยเลือกใช้รูปแบบตัวอักษรที่ถูกต้องตามหลักการเขียนตัวอักษรไทย

 

 

ประกาศที่เป็นทางการจะมีลักษณะ  ดังนี้

  • มีรูปแบบตายตัว
  • มีการบอกวัตถุประสงค์ของผู้ประกาศอย่างชัดเจน
  • ใช้ภาษาเป็นทางการและสุภาพ
  • มีรูปแบบตัวอักษรที่เป็นทางการ

 

 (4)  พิมพ์ตามรูปแบบประกาศของทางราชการที่นิยมใช้ ดังนี้

ตัวอย่าง ประกาศทางราชการ 

สถาบันการศึกษาทางไกล

ประกาศของทางราชการสังเกตได้จากตราครุฑที่ประทับอยู่ด้านบนของเอกสาร

 

ตัวอย่าง  การพิมพ์ประกาศที่เป็นทางการ  ประกาศของโรงเรียน

สุนทรภู่

ประกาศที่เป็นทางการที่ไม่ได้มาจากหน่วยงานของรัฐจะไม่มีตราครุฑประทับอยู่ในประกาศ

 

เมื่อพิมพ์ประกาศเรียบร้อยแล้ว  ผู้พิมพ์ควรตรวจสอบความถูกต้อง หากไม่มีอะไรผิดให้คลิกคำสั่ง  ไฟล์  คลิก  พิมพ์  จะปรากฎหน้าต่างการพิมพ์  คลิก  พิมพ์  อีกครั้ง