3.2 การพิมพ์รายงาน

การพิมพ์ รายงานโดยใช้ไมโครซอฟต์เวิร์ด  มีวิธีการ  ดังนี้

  1. เปิดโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ตามขั้นตอนที่เรียนไปแล้ว
  2. คลิกคำสั่ง ไฟล์  แล้วคลิก  พิมพ์ จากนั้นคลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ  จะปรากฎหน้าต่าง  ตั้งค่าหน้ากระดาษ

จากนั้นตั้งค่าหน้ากระดาษตามความเหมาะสม  หรือตั้งค่าตามตัวอย่าง

บน   :  3.75  เซนติเมตร

ล่าง  :  2.50  เซนติเมตร

ซ้าย  :  3.75  เซนติเมตร

ขวา  :  2.50  เซนติเมตร

เย็บกระดาษ :  0.5 เซนติเมตร

ตำแหน่งเย็บกระดาษ  :  ซ้าย

เลือกการวางแนวเป็น แนวตั้ง  เลือกหน้าเป็น ปกติ  และแสดงตัวอย่างนำไปใช้กับ  :  เลือก ทั้งเอกสาร แล้วคลิก  ตกลง

เราควรตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนพิมพ์รายงานเพื่อให้รายงานมีความสวยงาม

3) พิมพ์รายงานตามความต้องการ   โดยมีข้อปฏิบัติ ดังนี้

(1) คลิกเครื่องมือ  จัดชิดซ้าย และเมื่อพิมพ์ข้อความแล้ว ข้อความหรือประโยคที่ไม่สามารถอยู่ในบรรทัดเดียวกันได้ โดยปกติโปรแกรมจะตัดคำขึ้นบรรทัดใหม่โดยอัตโนมัติ โดยที่เราไม่ต้องกดโปรแกรม Enter แต่ถ้าตัดคำอัตโนมัติ  แล้วเกิดการฉีกคำเราสามารถแก้ไขโดยการกดแป้น  Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ในการพิมพ์ข้อความ คำที่เป็นคำเดียวกันควรจัดให้อยู่ในบรรทัดเดียวกัน ไม่ควรฉีกคำ หรือใช้เครื่องหมายยัติภังค์ (-)

 

 

(2) พิมพ์หัวข้อใหญ่แล้วจัดไว้ตรงกลาง โดยใช้ขนาดตัวอักษรขนาดใหญ่กว่าตัวอักษรที่เป็นเนื้อหาประมาณ 2 พอยต์ หรือตามความเหมาะสม และพิมพ์เป็นตัวหนาเพื่อให้เห็นชัดเจน หรืออาจใช้ WordArt

(3) การย่อหน้า ให้พิมพ์ย่อหน้าเข้ามา 8 ช่วงตัวอักษร (กดปุ่ม Spacebar 8 ครั้ง) แล้วจึงพิมพ์ข้อความ โดยเว้นวรรคตอนของข้อความให้เหมาะสม

(4) พิมพ์เลขหน้าของรายงาน โดยคลิกคำสั่ง  แทรก  คลิกหมายเลขหน้า  จะปรากฎหน้าต่าง  หมายเลขหน้า  จากนั้นเลือกตำแหน่งที่จะใส่เลขหน้า และการจัดตำแหน่งของเลขหน้า   แล้วคลิก  จัดรูปแบบหมายเลขหน้า…  เพื่อเลือกรูปแบบลำดับเลขหน้า จะปรากฏเลขหน้าในเอกสารตามรูปแบบและตำแหน่งที่ตั้งไว้

 

(5) การแทรกภาพหรือตารางเพื่อประกอบเนื้อหาของรายงาน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการแทรกรูปภาพที่ได้เรียนมาแล้ว

(6) พิมพ์รายงานให้สมบูรณ์ ซึ่งมีส่วนประกอบ ดังนี้


ปกหน้า

คำนำ

สารบัญ

เนื้อหา

บรรณานุกรม

ปกหลัง

(7) พิมพ์รายงานออกทางเครื่องพิมพ์ แล้วเย็บเล่มให้เรียบร้อย