2.3 การสร้างเอกสารใหม่

การสร้างเอกสารหม่
โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด เป็นโปรแกรมสําหรับประมวลคําเพื่อสร้างและจัดรูปแบบเอกสาร โดยสามารถแทรกรูปภาพ ตาราง แผนผัง สมการ หรือ ข้อมูลอื่นๆ เข้าไปในเอกสารชุดเดียวกัน เพื่อสั่งพิมพ์เอกสารนั้นออกมาเป็น หน้ากระดาษได้อย่างเรียบร้อย สวยงาม


 

 

การสร้างเอกสารใหม่ของโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด  มีวิธีการ  ดังนี้

1)  คลิกเมาส์  บนหน้าจอ 

2)  เลื่อนตัวชี้เมาส์ Word 2016

3)  คลิกโปรแกรม Word 2016 จะปรากฎหน้าต่างเอกสาร 1 – Microsoft Word  ซึ่งเป็นเอกสารเปล่าสำหรับใช้งานได้ทันที

 

นอกจากจะสร้างเอกสารใหม่ด้วยวิธีการนี้แล้วยังสามารถสร้างเอกสารใหม่ได้อีก  โดยมีวิธีการดังนี้

1) เปิดโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดตามปกติ

2) คลิกสัญรูป  (สร้างเอกสารเปล่า) ที่แถบเครื่องมือ  หรือกดปุ่ม Ctrl + N ที่แผงแป้นอักขระ จะปรากฎหน้าต่าง 2-Microsoft  Word

 

นอกจากจะสร้างเอกสารใหม่ด้วยวิธีการนี้แล้วยังสามารถสร้างเอกสารใหม่ได้อีก โดยมีวิธีการดังนี้

1) เปิดโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดตามปกติ

2) คลิกคำสั่ง ไฟล์ ที่แถบเครื่องมือ  แล้วคลิก ใหม่   จะปรากฎหน้าต่าง จากนั้นคลิกเลือก เอกสารเปล่า

 

 

วิดีโอการสร้างเอกสารใหม่