กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2.1

ฝึกใช้งานไมโครซอฟต์เวิร์ด โดยปฏิบัติ  ดังนี้

  1. เปิดใช้งานไมโครซอฟต์เวิร์ด
  2. สร้างเอกสารใหม่ 1 เอกสาร
  3. เปลี่ยนสีพื้นหลังของเอกสารให้เป็นสีเหลืองอ่อน โดยไล่ระดับสีกับสีขาว
  4. พิมพ์ข้อความที่กำหนด ดังนี้

  • พิมพ์ข้อความภาษาอังกฤษใช้ฟอนต์  Comic sans Ms ขนาดตัวอักษร  20  ตัวหนา  สีเขียว
  • พิมพ์ข้อความภาษาไทยใช้ฟอนต์  AngsanaUPC ขนาดตัวอักษร 24 สีฟ้า ขีดเส้นใต้ตรงข้อความ  ฉันเป็นนักเรียน  และทำตัวเอนตรงเลข 11

 

5) แทรกรูปภาพ โดยเลือกภาพตัดปะหรือภาพจากแฟ้มที่ต้องการ

6) จัดเก็บข้อมูลในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ โดยเก็บไว้ที่  My Documents  ตั้งชื่อว่า  work…(ชื่อนักเรียน) …. แล้วพิมพ์เอกสารออกจากเครื่องพิมพ์  จากนั้นนำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน