กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2.2

เปิดเอกสาร Work …(ชื่อนักเรียน) ที่ทำในกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2.2 แล้วปฎิบัติ   ดังนี้

(1)  แทรกข้อความศิลป์โดยพิมพ์ ชื่อ-นามสกุลของนักเรียนเป็นภาษาไทย ใช้ฟอนต์ FreesiaUPC ขนาดตัวอักษร 36 และพิมพ์ชื่อเล่น

ของนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษใช้ฟอนต์ FreesiaUPC ขนาดตัวอักษร 32

(2) คลิกและลากข้อความศิลป์ไว้ด้านล่างขวาของหน้ากระดาษ

(3) พิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ แล้วนำเสนอที่หน้าชั้นเรียน