กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2.3

ฝึกบันทึกเอกสาร โดยปฏิบัติ  ดังนี้

  1. แต่งนิทาน  แล้วพิมพ์นิทานที่นักเรียนแต่งขึ้นโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ใช้อักษรแบบ Angsana New ขนาดตัวอักษร  26
  2. วาดภาพประกอบนิทานโดยใช้โปรแกรมเพนต์ แล้วเก็บบันทึกภาพที่วาดไว้ในแฟ้ม  My Pictures ตั้งชื่อภาพว่า “ภาพนิทาน”
  3. แทรกภาพที่วาด (จากข้อ 2 ) ไว้ใต้เนื้อเรื่อง
  4. พิมพ์ชื่อ-นามสกุลของนักเรียนไว้ที่มุมล่างขวาของกระดาษ ใช้แบบอักษร Cordia New  ขนาดตัวอักษร  18  ตัวเอน
  5. บันทึกเอกสารทำเสร็จแล้วไว้ที่ Documents โดยตั้งชื่อเอกสารว่า นิทานเรื่อง…(ชื่อเรื่อง)