กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3.1

ฝึกสร้างบัตรอวยพรตามจินตนาการของนักเรียน  แล้วพิมพ์งานออกทางเครื่องพิมพ์ จากนั้นนำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน