กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3.2

ฝึกพิมพ์รายงาน โดยปฏิบัติ   ดังนี้

  1. แบ่งกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่ม จัดทำรายงานจากหัวข้อที่นักเรียนสนใจกลุ่มล่ะ  1  เรื่อง  โดยสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เชื่อถือได้
  2. พิมพ์รายงานให้มีส่วนประกอบครบสมบูรณ์
  3. พิมพ์รายงานออกทางเครื่องพิมพ์ แล้วเย็บเล่มให้เรียบร้อย
  4. นำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน