กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3.4

ฝึกพิมพ์ประกาศที่เป็นทางการ  แล้วพิมพ์ประกาศออกทางเครื่องพิมพ์   จากนั้นนำมาติดลงในสมุด