1.1 ความหมายของซอฟต์แวร์ประมวลคำ

ความหมาย

ซอฟต์แวร์ประมวลคํา คือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการนําตัวอักษรมาเรียงเป็นคํา ประโยค หรือย่อหน้า คล้ายการใช้เครื่องพิมพ์ดีดพิมพ์ข้อความลง บนกระดาษ แตกต่างกันที่ตัวอักษรที่พิมพ์หรือป้อนเข้าทางแผงแป้นอักขระ จะเข้าไปเก็บอยู่ในหน่วยความจําของคอมพิวเตอร์ แล้วแสดงผลทางจอภาพ ทําให้สามารถแก้ไขดัดแปลงได้ง่ายภายใต้ข้อกําหนดของซอฟต์แวร์ ผู้ใช้ สามารถกําหนดตกแต่งรูปแบบเอกสารได้ตามต้องการ เช่น การกําหนด ระยะกั้นหน้าและกั้นหลัง กั้นบนและกั้นล่าง การกําหนดสีและขนาดตัวอักษร เป็นต้น

เมื่อผู้ใช้ทําการแก้ไขงานเรียบร้อยแล้ว สามารถสั่งพิมพ์เอกสาร ออกทางเครื่องพิมพ์ได้ ซึ่งเอกสารที่ได้จะมีคุณภาพดี และไม่มีร่องรอยจากการแก้ไข

ซอฟต์แวร์ประมวลคำของบริษัทไมโครซอฟต์ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน