2. ซอฟต์แวร์ประมวลคำไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word)

ซอฟต์แวร์ประมวลคําที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีอยู่หลายโปรแกรม เช่น โน้ตแพด ปลาดาวออฟฟิศ เป็นต้น แต่ที่นิยมใช้งานในปัจจุบันกันอย่างแพร่หลาย คือ โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด เพราะสามารถใช้งานได้ง่ายและทําให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ