2.1 ประโยชน์ของโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด

ประโยชน์ของโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด

โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดสามารถทํางานด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ งานประมวลคําได้ ซึ่งมีประโยชน์ ดังนี้

1) สามารถพิมพ์เอกสารโดยใช้ตัวอักษรประเภทต่าง ๆ และแก้ไข เอกสารได้ตามต้องการก่อนพิมพ์เอกสารโดยใช้เครื่องพิมพ์ ทําให้ได้ชิ้นงานที่ สะอาด เรียบร้อย

2) สามารถลบ ย้าย และสําเนาข้อความได้สะดวก

3) สามารถขยายขนาดหรือลดขนาด และจัดรูปแบบตัวอักษรให้เป็น ตัวหนา ตัวเอน หรือขีดเส้นใต้ได้ตามต้องการ

4) สามารถใส่เครื่องหมายและตัวเลขลําดับหน้าหัวข้อ

5) สามารถแบ่งคอลัมน์ของเอกสารที่พิมพ์ได้

6) สามารถสร้างตารางหรือใส่รูปภาพประกอบเอกสารได้

7) สามารถตรวจการสะกดคําและแก้ไขให้ถูกต้อง