1.2 ลักษณะเด่นของซอฟต์แวร์ประมวลคำ

ลักษณะเด่นของซอฟต์แวร์ประมวลคํา มีดังนี้

1) สามารถควบคุมการวางรูปแบบเอกสารได้ใหม่ตามต้องการ โดยผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นไปตามรูปแบบที่กําหนด เช่น
การกําหนดจํานวนตัวอักษรในแต่ละบรรทัด การกําหนดตําแหน่งเริ่มต้น เป็นต้น 

 

2) สามารถทําการลบ เคลื่อนย้าย หรือสําเนาข้อความ เป็นคํา ประโยค หรือย่อหน้า จากตําแหน่งหนึ่งไปยังตําแหน่งอื่นของเอกสารได้

 

3) สามารถควบคุมการแสดงตัวอักษรของข้อความเป็นตัวหนา ตัวเอน หรือขีดเส้นใต้ที่ตําแหน่งต่างๆ ได้อย่างอิสระ เมื่อพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ จะได้แบบของตัวอักษรที่สวยงามตามความต้องการ

4) สามารถจัดเก็บหรือบันทึกเอกสารที่พิมพ์ลงในหน่วยความจําของคอมพิวเตอร์ในรูปของแฟ้มข้อมูล และสามารถเรียกแฟ้มข้อมูลนั้นจากหน่วยความจํากลับมาลงในหน่วยความจําของคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ไขข้อความได้ทันที

 

5) มีคําสั่งในการค้นข้อความในเอกสาร ทําให้สามารถแก้ไข เอกสารได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น นอกจากการเรียกค้นแล้วยังสามารถสั่งให้มี การแทนที่คําเดิมหรือข้อความเดิมด้วยคําใหม่หรือข้อความใหม่ได้ทันที เช่น การเปลี่ยนข้อความจาก “คอมพิวเตอร์” เป็น “ไมโครคอมพิวเตอร์” ในทุก ๆ แห่ง ที่พบในเอกสารนั้น เป็นต้น

6) มีการตรวจสอบการสะกดคําในการพิมพ์เอกสาร

7) สามารถสร้างข้อมูลในรูปแบบตารางได้ง่ายและสะดวก

 

8) สามารถนํารูปภาพมาแทรกในเอกสารได้