2.2 ส่วนประกอบต่าง ๆ ในโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด

1) การใช้ใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด มีวิธีการดังนี้

 

1. คลิกที่ 

2. คลิก Word 2016

2) ส่วนต่าง ๆ ในโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด มีดังนี้ 

(1) ตัวชี้เมาส์ (Cursor)  คือ สัญลักษณ์แสดงตําแหน่งของ เมาส์บนจอภาพ

 

(2) แถบหัวเรื่อง (Title Bar) 
เป็นแถบที่แสดงชื่อไฟล์และชื่อ โปรแกรมของเอกสาร 

 

(3) แถบเมนู (Menu Bar)
เป็นแถบที่ใช้เก็บคําสั่งทั้งหมดใน การใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 

 

(4) แถบเครื่องมือ (Tool Bar)
เป็นแถบที่ใช้เก็บสัญรูปคําสั่ง ซึ่งสัญรูปเหล่านี้จะแทนเครื่องมือที่ถูกเรียกใช้งานบ่อยๆ 

 

(5) แถบแสดงสถานะ (Status Bar) เป็นแถบแสดงสถานะการ ทํางานของโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดในขณะนั้น 

  • เลขหน้า บอกให้รู้ว่าตําแหน่งการพิมพ์อยู่ที่หน้าใด
  • เลขตอน บอกให้รู้ว่าตําแหน่งการพิมพ์อยู่ที่ตอนใดของ
  • เลขหน้า/จํานวนหน้า บอกให้รู้ว่าตําแหน่งการพิมพ์อยู่ที่ หน้าใดของจํานวนหน้าทั้งหมด
  • ตําแหน่งการพิมพ์ บอกให้รู้ว่าการพิมพ์อยู่ที่ตําแหน่งใด จากส่วนบนของเอกสาร
  • บรรทัด บอกให้รู้ว่าตําแหน่งการพิมพ์อยู่ที่บรรทัดใด
  • คอลัมน์ บอกให้รู้ว่าตําแหน่งการพิมพ์อยู่ที่คอลัมน์ใด
  • ภาษา บอกว่าภาษาที่ใช้เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

 

(6) ไม้บรรทัด (Ruler) เป็นส่วนที่บอกขอบเขตพื้นที่ในการพิมพ์ ไม้บรรทัดจะปรากฏเฉพาะด้านบนของหน้าจอ (ในมุมมองปกติ) และจะปรากฏอยู่ ที่ด้านบนและด้านซ้ายของหน้าจอ (ในมุมมองเค้าโครงเหมือนพิมพ์) ไม้บรรทัด ด้านบน จะมีรูปสามเหลี่ยมเล็กๆ ที่ด้านซ้ายสุดและขวาสุด ใช้สําหรับย่อหน้า ข้อความและปรับพื้นที่ในการพิมพ์ตามลําดับ

(7) ปุ่มขยาย (Maximize Button)  เป็นปุ่มขยายหน้าจอ ไมโครซอฟต์เวิร์ดให้เต็มจอภาพ

(8) ปุ่มลดขนาด (Minimize Button)  เป็นปุ่มซ่อนหน้าจอ ไมโครซอฟต์เวิร์ดไว้ที่ทาสก์บาร์

(9) ปุ่มปิด (Close Button)  เป็นปุ่มสําหรับปิดหน้าจอ ไมโครซอฟต์เวิร์ด เมื่อเลิกใช้งาน

(10) ปุ่มแสดงมุมมอง (View Button)  เป็นปุ่มที่ ใช้เปลี่ยนมุมมองของเอกสาร

(11) แถบเลื่อน (Scroll Bar)  เป็นแถบใช้เลื่อนดูข้อความที่อยู่ใน หน้าต่าง ด้านบน ด้านล่าง ด้านซ้าย และด้านขวา โดยแถบเลื่อนจะปรากฏอยู่ที่ ด้านขวาและด้านล่างของหน้าจอ มีลักษณะการใช้งานตามตําแหน่งที่อยู่ ดังนี้

  • แถบเลื่อนแนวนอน ใช้เมื่อต้องการเลื่อนดูข้อความ ทางซ้ายหรือทางขวาของหน้าจอ
  • แถบเลื่อนแนวตั้ง ใช้เมื่อต้องการเลื่อนดูข้อความ ด้านบนหรือด้านล่างของหน้าจอ

 

(12) พื้นที่ทํางาน (Working Area) พื้นที่ว่างสําหรับพิมพ์ข้อความ

 

3) สัญรูปในโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด มีดังนี้

File New สร้างเอกสารใหม่
File Open เปิดเอกสารที่มีอยู่แล้ว 
File Save บันทึกเอกสารปัจจุบัน 
File Print  พิมพ์เอกสารปัจจุบัน
Tools Spelling & Grammar ตรวจคําสะกดในเอกสารปัจจุบัน
Edit Cut ตัดส่วนที่ทําแถบสีไว้และวางไว้บนคลิปบอร์ด
Edit Copy คัดลอกส่วนที่ทําแถบสีไว้และวางไว้บนคลิปบอร์ด
Edit Paste วางแทรกเนื้อหาของคลิปบอร์ดที่จัดไว้ 
Edit Painter คัดลอกรูปแบบส่วนที่ทำแถบสีไว้ ไปไว้ที่ตำแหน่งที่ระบุ
Edit Undo กลับการกระทําสุดท้าย
Edit Redo ทําการทํางานหลังสุดซึ่งถูกยกเลิก
การกระทํา
Insert Table แทรกตาราง
Columns เปลี่ยนคอลัมน์ของตอนที่เลือกไว้
Show/Hide แสดงหรือซ่อนสัญลักษณ์ในการจัดเอกสาร
Zoom Control ย่อ-ขยายขนาดของเอกสารบนจอภาพ
Help แสดงวิธีใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด
Style จัดรูปแบบดังที่มีอยู่แล้วหรือรูปแบบข้อความตามตัวอย่าง
Font

 

เปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรของส่วนที่ทําแถบสีไว้ 
Font Size เปลี่ยนขนาดตัวอักษรของส่วนที่ทําแถบสีไว้
Bold ตัวหนา
Italic ตัวเอน
Underline ขีดเส้นใต้
Center จัดเรียงข้อความให้อยู่กึ่งกลาง
Align Left จัดเรียงข้อความให้ชิดขอบด้านซ้าย
Align Right จัดเรียงข้อความให้อยู่ชิดขอบด้านขวา
Justify จัดเรียงข้อความให้อยู่ชิดขอบด้านซ้ายและขอบด้านขวา
Numbering ใส่หมายเลขหน้าข้อความเพื่อจัดลําดับหัวข้อ
Bullets ใส่เครื่องหมายหน้าข้อความเพื่อจัดลําดับหัวข้อ
Decrease Indent ลดระยะเยื้องของข้อความที่ทําแถบสีไว้
Increase Indent เพิ่มระยะเยื้องของข้อความที่ทําแถบสีไว้
Border แสดงหรือซ่อนแถบเครื่องมือเส้นขอบ

 

4) การเลิกการใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ทําได้หลายวิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 คลิกปุ่มกากบาท   ที่มุมบนขวาสุด

วิธีที่ ๒ คลิกคําสั่ง ไฟล์ แล้วคลิก ปิด

วิธีที่ 3 กดปุ่ม Alt + F4 ที่แผงแป้นอักขระ