แบบทดสอบก่อนเรียน

  • No
  • 00:30:00
  • 50%
  • 30

คําชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว